علل شناسی و گونه شناسی آسیب ها، انحرافات اجتماعی و اخلاقی، جرائم و مفاسد اقتصادی
تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

علی قنبری برزیان؛ شاپور سلمانوندی؛ نرگس السادات فاطمی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22108/ssoss.2019.113584.1325

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر میزان گرایش به ازدواج انجام شده است. جامعۀ آماری آن همۀ دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی (96-1395) دانشگاه اصفهان و روش پژوهش، پیمایش است؛ ابتدا از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای طبقه‌بندی شده و در مرحلۀ بعد از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نمونۀ آماری 430 نفر است و داده‌های موردنیاز ...  بیشتر