تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور

سعیده مؤیدفر؛ حجت رضایی؛ مهران فاطمی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.116929.1398

چکیده
  در عصر حاضر که عصر فراپیچیدگی‌ها نام‌ گرفته است، امنیت یکی از مسائل اساسی توسعه در جوامع انسانی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، احساس امنیت، پیش‌نیاز هرگونه توسعۀ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به شمار می‌رود و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. این امر بدان دلیل است که آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت ...  بیشتر

امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی، عمومی، سیاسی و اخلاقی
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز)

مریم روستا؛ پردیس احمدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.111934.1266

چکیده
  زنان ازجمله مهم‌ترین گروه‌های استفاده‌کننده از فضاهای شهری هستند  و حضور آنان در اجتماع، الزامات و و پیش‌نیازهایی می‌طلبد که یکی از مهم‌ترین این الزامات، امنیت است. این مقاله، درصدد است براساس مقیاس محله رابطۀ میان شاخص‌های محیطی و احساس امنیت زنان را در فضاهای شهری مشخص کند. در این پژوهش، از روش کمّی از نوع پیمایش استفاده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.115160.1364

چکیده
  امنیت از مهم‌‌ترین نیاز‌‌های بشری و دلیل اصلی او برای دوری از تنهایی و روی‌آوردن به زندگی جمعی است. این پژوهش با هدف سنجش میزان احساس امنیت شهروندان شهر ایذه با تأکید بر نقش افراد تبعیدی‌‌ انجام و در آن از نظریات امنیت اجتماعی، کنترل اجتماعی و پیوند اجتماعی برای تبیین استفاده شده است. تعداد 384 نفر از شهروندان به‌منزلۀ حجم نمونه، ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس

ایدا صدرالسادات؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ علی اکبر عنابستانی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.105137.1115

چکیده
  نیاز به امنیت همواره یکی از شاخص‌های کلیدی کیفیت زندگی و تأمین نیازهای اساسی بوده و مسئلۀ وقوع جرم از مهم‌ترین مسائل جامعۀ بشری به شمار رفته است. با وجود ضرورت‌داشتن بررسی موضوع جرایم و امنیت در جوامع شهری نسبت به جوامع روستایی، پیشرفت تمرکز مطالعات اخیر بر مباحث جرم‌شناسی روستایی، نشان‌دهندۀ بازگشت اهمیت این موضوع در متن جوامع ...  بیشتر

امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی، عمومی، سیاسی و اخلاقی
فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2018.100985.1007

چکیده
  ایمنی مهم‌ترین ویژگی فضا و شرط حضور و استفاده فعال شهروندان از فضاهای شهری است. همچنین، وجود فضاهای امن، ازجمله حقوق شهروندان و تأمین آن یکی از تکالیف دولت‌ها در برابر جامعه است. براین‌اساس، بخش اصلی مقاله حاضر، نتایج پژوهش میدانی انجام‌شده در300 فضای عمومی شهر مشهد را در بر دارد که در آنها وضعیت کالبدی فضاهای عمومی شهر، درباره لزوم ...  بیشتر

امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی، عمومی، سیاسی و اخلاقی
تحلیل مکانیزم‌های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

جواد حاجی علی زاده؛ تقی حیدری؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 51-72

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2017.85506.0

چکیده
  پیشگیری از جرم مسئلۀ مهمی است که مردم، قرن‌ها با آن درگیر بوده‌اند؛ بنابراین، جلوگیری از آن برای اصلاح زندگی مردم در دنیای گسترده ضرورت دارد. امنیت مفهومی است که تأثیر فراوانی بر میزان رضایتمندی مسکونی خانوار و جابه‌جایی ساکنان از محله‌های مسکونی‌اشان دارد؛ بدین منظور، هدف از نگارش این پژوهش درک مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت در بافت ...  بیشتر

نظارت اجتماعی (کنترل درونی، بیرونی، نظام‌های کنترل اجتماع)
بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان

سیروس احمدی؛ الهام فرهادی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1396، ، صفحه 33-44

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2017.85494.0

چکیده
  احساس امنیت در بین زنان، پیوند نزدیکی با مهارت‌های اجتماعی دارد؛ اما این موضوع کمتر بررسی شده است. براین‌اساس، هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری زنان 40-18ساله شهر یاسوج است که 351 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق ...  بیشتر

تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)

لیلا سلطانی؛ حسن بیک محمدی؛ سمیه حیدری

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2016.20963

چکیده
  انسان همواره به دنبال تأمین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود است و احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی شهری، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای این پژوهش، با هدف تحلیل فضایی احساس امنیت شهروندان در محلات مختلف شهری، شهر قدس را مطالعه نموده است. روش تحقیق، از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس

مرضیه رضانژاد؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دوره 4، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 69-84

چکیده
  یکی از معیارهای توسعه شهری، که به عنوان معیار اثربخشی برنامه‏های توسعه تلقی می‏شود و رفتارهای شهروندان و به تبع آن پویایی شهر، به‏ویژه چگونگی حضور و ایفای نقش شهروندان در شهر را تحت تأثیر قرار می‏دهد، احساس امنیت و یا ترس از قربانی جرم شدن در شهر است. رشد سریع شهرنشینی در ایران و شهر بندرعباس و پیامدهای ناشی از آن، از جمله ناامنی ...  بیشتر

تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد

هنگامه غضنفری؛ محمدمهدی قاسمی‌کیا

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 167-182

چکیده
  امنیت ازجمله نیازهای بنیادی و طبیعی بشری و دارای دو بعد عینی و ذهنی-روانی است که در این مطالعه بعد ذهنی آن (احساس امنیت) مدنظر است. احساس امنیت به عنوان یک پدیده روان‌شناختی-اجتماعی، تحت تأثیر تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط متفاوت اجتماعی است که انسان‌ها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. ...  بیشتر

بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)

حامد یاری؛ جعفر هزار جریبی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 39-58

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس امنیت در چهار بعد (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی و احساس امنیت عمومی) و اعتماد اجتماعی در سه بعد (اعتماد بنیادین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم یافته) در میان ساکنان شهر کرمانشاه به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری ...  بیشتر

بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت)

احمد پوراحمد؛ محمود عیوضلو؛ محبوبه حامد؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  با توجه به اینکه مهمترین هدف متخصصان و مسؤولان شهری ایجاد رفاه و آسایش شهروندان است، به همین علت، لذا احساس امنیت از مهمترین مقولات مورد توجه متخصصان برنامه‌ریزی شهری و علوم اجتماعی در چند دهة گذشته بوده است. گستره احساس امنیت در افراد، متأثر از عوامل متعددی است که یکی از مهمترین این عوامل دینداری و سطح اعتقادات فرد است که عاملی مهم ...  بیشتر

رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388

زهرا طاهری؛ زنده یاد رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 21-38

چکیده
  احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه نقش پلیس (نیروی انتظامی) با احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

سید محسن خلیفه سلطانی؛ فاطمه سادات معینی طباء؛ نسرین قلانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 39-58

چکیده
  صنعت گردشگری به عنوان مسالمت‌آمیزترین جنبش خانواده بشری شناخته شده است و به عنوان مؤثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملت‌ها و استوار ساختن صلح جهانی نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به طوری که اقتصاددانان آن را "صادرات نامرئی" می‌خوانند. در این مقاله تلاش شده، میزان احساس امنیت گردشگران با توجه به دو متغیر کلیدی، حضور و عملکرد نیروی انتظامی ...  بیشتر