جوانان و مسائل اجتماعی آنها
واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها

حمید قاضی زاده؛ سمیه احسانی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.113682.1328

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وجود رابطۀ میان انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی نوجوانان با میزان ‌‌گرایش آنان به استفاده از کتابخانه‌‌‌های عمومی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است که از میان 773 نفر از نوجوانان 11تا 14 سالۀ عضو کتابخانه‌‌های عمومی شهر شوش، تعداد 256 نفر با استفاده از فرمول کرجسی ـ مورگان برای نمونه انتخاب شدند ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ مهناز فرقانی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2017.21279

چکیده
  احساس امنیت اجتماعی و تغییرات بین نسلی آن به دلیل پیامدهای متعددی که دارد همواره از اهمیت بالایی بررخوردار بوده است. سرمایه اجتماعی نیز در سالیان اخیر به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تببین‌کننده در بسیاری از مطالعات شناخته شده است. مقاله حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر ...  بیشتر

نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه

برزو امیرپور؛ کیانوش امینی؛ نرگس فتحی احمدسرائی؛ مریم کلهرنیاگلکار

دوره 4، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 39-50

چکیده
    در بسیاری از موارد فرار دختران، یک راهبرد رفتاری انطباق یافته برای اجتناب از یک وضعیت خانوادگی ناسالم است. از سوی دیگر عوامل اجتماعی چون تجارب منفی در مدرسه و تأثیرات همسالان در بروز این پدیده قابل‌توجه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران اجرا شد. این بررسی توصیفی ...  بیشتر

مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزده اقدم؛ آرزو موسوی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 69-86

چکیده
  یکی از معیارهای سلامت روان در افراد، داشتن زندگی فارغ از استرس و اضطراب است. هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ویژگی بارز آن، ترس از موقعیت‌های اجتماعی و واکنش اصلی افراد مبتلا به این اختلال، اجتناب از قرارگرفتن در این موقعیت‌هاست. در این زمینه، عوامل مختلفی می‌تواند با آن در ارتباط باشد که در این ...  بیشتر

بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)

حامد یاری؛ جعفر هزار جریبی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 39-58

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس امنیت در چهار بعد (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی و احساس امنیت عمومی) و اعتماد اجتماعی در سه بعد (اعتماد بنیادین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم یافته) در میان ساکنان شهر کرمانشاه به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان)

عباس بحری پور؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ امیر رستگار خالد

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 89-109

چکیده
  احساس امنیت اجتماعی در مقالۀ حاضر به چهار بعد امنیت فردی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت جامعه‌ای تقسیم شده و تأثیر سرمایه اجتماعی افراد با مؤلفه‌های شبکۀ مشارکت اجتماعی، هنجار اعتماد، هنجارعمل متقابل و آگاهی اجتماعی بر آن، بررسی شده است. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، در بین ساکنان 18 سال و بالاتر شهرستان ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ سید معصومه حسینی اخگری

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 21-40

چکیده
             چکیده   تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج انجام شده است. آمارهای اخیر گویای رشد جرایم و کثرت نزاع‌های دسته جمعی در شهر یاسوج است. از آنجا که اختلال در امنیّت، پیامد و بازتاب‌های نگران­کننده‌ای دارد و از طرف دیگر، بی­تردید در ایجاد امنیّت و احساس امنیّت، عوامل گوناگونی دخالت دارد، ...  بیشتر