ازدواج و خانواده و آسیب های آن
تأثیر طلاق بر ترتیبات زندگی با تأکید بر تمایزات جنسیتی

میلاد بگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.133503.1802

چکیده
  طلاق یکی از عوامل اصلی در تنوع بخشیدن به ترتیبات زندگی خانوادگی در دوران معاصر بوده است. با این‌حال تأثیر طلاق بر ترتیبات زندگی در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با تحلیل داده‌های پیمایش ملی طلاق، الگوهای سکونت افراد (5054 نفر) پس از طلاق را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که 40 درصد مردان و 18 درصد زنان پس از طلاق، ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
کارکرد‌زدایی ناشی از فشار نقش: واکاوی چالش‌های ارتباطی مردان والد ناتنی با فرزند ناتنی

مریم کاظمی سهلوانی؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی روحانی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.132467.1772

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربه‌های مردان به‌عنوان والد ناتنی و چالش‌های ارتباطی آنان با فرزند ناتنی طراحی شده است. روش پژوهش، کیفی و به‌شیوۀ نظریۀ زمینه‌ای انجام شده است. 15 نفر از مردان ساکن در شهر اصفهان که تجربۀ ازدواج مجدد پس از طلاق و زندگی در خانواده با حضور فرزند ناتنی را داشتند، به‌صورت هدفمند و به‌شیوۀ نمونه‌گیری نظری ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
مادران، سرپرستی خانوار و شادکامی خانواده (یک مطالعۀ کیفی در بین زنان سرپرست خانوار شهر یزد)

زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ سید محسن موسوی؛ احمد کلاته ساداتی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 91-116

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.130957.1737

چکیده
  شادکامی در عصر حاضر به یک مسئلۀ مهم و حتی به‌ یکی از ابعاد توسعۀ اجتماعی تبدیل ‌شده است و زنان به‌ویژه مادران، نقش مهمی در تأمین این شادکامی در خانواده‌ دارند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ نقش زنان سرپرست خانوار در شادکامی خانواده است که به روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوا و مصاحبه با 20نفر از زنان سرپرست خانوار در شهر یزد انجام گرفت. ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
توصیف تجربۀ زیستۀ فرزندان والدین دچار طلاق‌ عاطفی

دنیا جعفرزاده؛ آسیه شریعتمدار؛ علی قره‌داغی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 117-140

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.128286.1693

چکیده
  طلاق ‌عاطفی نوعی از نابهنجاری است که در‌سطح کوچک، اساس خانواده و در‌بُعد وسیع‌تر، جامعه را درگیر می‌کند؛ از این ‌رو، بررسی و توصیف تجربۀ زیستۀ فرزندان طلاق ‌عاطفی ضرورت خاصی دارد. هدف پژوهش حاضر توصیف تجربۀ زیستۀ فرزندان والدین دچار طلاق عاطفی است. در این پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی  با روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده ‌است. ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
تفاوت‌های نسلی در نگرش نسبت به طلاق در ایران: کاربرد الگوی چندسطحی

میلاد بگی؛ حاتم حسینی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.132060.1764

چکیده
  تفاوت‌های نسلی در نگرش به طلاق می‌تواند منبع تغییرات گسترده‌ای در ارزش‌های مرتبط با خانواده باشد. هدف مقالۀ حاضر، بررسی این تفاوت‌ها بین نسل‌های مختلف و تغییرات آن در دو دهۀ گذشته است. به این منظور داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی در سه موج چهارم، پنجم و هفتم با نمونۀ کل 6701 نفر که به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای گردآوری شده بودند، ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
مطالعه امکان تحقق رضایت زناشویی در جامعة فردگرا مورد مطالعه: شهر بجنورد

هادی افرا؛ علی محمدزاده ابراهیمی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.129185.1714

چکیده
  با تأثیرگرفتن از تحولات شتابان و رواج فردگرایی که در جوامع مدرن رخ داده است، رضایت زناشویی به‌منزلۀ یکی از شاخص‌‌های کیفیت ازدواج دچار تحول شده است؛ به عبارتی، قرارگرفتن در معرض عقاید فردگرایانه، الگوهای زناشویی را تغییر داده است؛ ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر، پیش‌‌بینی رضایت از زناشویی براساس میزان فردگرایی و صمیمیت و روش انجام ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تمایل به طلاق در میان زنان بندر دیلم

زهرا محمدی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.129419.1718

چکیده
  طلاق از آسیب‌‌های اجتماعی خانواده است که دلایل مختلفی دارد و روزبه‌روز در حال افزایش است. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تمایل به طلاق در میان زنان است. در این زمینه از نظریه‌‌های سرمایۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوردیو (1986)، کلمن (1988)، فوکویاما (1997) و سایر دانشمندان استفاده شده است. پژوهش از نوع ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
مدل سازی تأثیر رسانه ها بر انتظارات نقش جنسیتی مورد مطالعه: افراد 15 سال به بالای شهر یاسوج

سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری؛ عاطفه مدبرنژاد

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 73-98

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.129303.1717

چکیده
  زندگی امروز، زندگی در دنیای رسانه‌هاست که بر انتظارات نقش جنسیتی افراد تأثیرگذارند. هدف اصلی این پژوهش مدل‌سازی تأثیر رسانه‌ها بر انتظارات نقش جنسیتی افراد 15 سال به بالای شهر یاسوج بود. پژوهش حاضر، یک پژوهش کمی به شیوۀ پیمایشی است. برای گرد‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش والدین و فرزندان ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
تعلیق زندگی: بازنمایی خیانت زناشویی در فیلم‌های دهۀ 80 و 90 سینمای ایران

حسین افراسیابی؛ عسل رضوی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.127119.1673

چکیده
  بی‌وفایی و خیانت زناشویی، ازجمله مسائلی است که در دهه‌های اخیر در سینما به آن توجه و روایت‌های گوناگونی از آن بازنمایی شده است. در سینمای پس از انقلاب ایران، به‌طور مشهود از دهۀ 80، خیانت زناشویی به‌عنوان آسیبی اجتماعی، جای خود را در سینمای ایران باز کرد. هدف این پژوهش، کشف چگونگی بازنمایی خیانت در فیلم‌های دهۀ 80 و 90 سینمای ایران ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
واکاوی فهم ادراک‌شدۀ زنان از آسیب‌های حوزۀ خانواده (مورد مطالعه: زنان شهر فسا)

زهرا میرحسینی؛ زهرا کوه‌پیما رونیزی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.124148.1586

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی فهم ادراک‌شدۀ زنان از آسیب‌های خانواده و با استفاده از روش کیفی انجام شده است؛ به این ‌منظور، با 17زن 18 تا 65 سالۀ شهر فسا، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، درمجموع، دو گونه «آسیب‌های محتوایی» و «آسیب‌های ساختاری»، دسته‌بندی ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
تحلیل گفتمان چگونگی بازنمایی خانواده در سریال زیر پای مادر

عبدالطیف کاروانی؛ مهذی کاوه

دوره 9، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.125321.1623

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت نظم و ترجیح گفتمانی بازنمایی‌شده از خانوادۀ ایرانی در سریال زیر پای مادر انجام شده است. در این پژوهش، واحد تحلیل، سریال و واحد مشاهده، مناسبات گفتمانی موجود در فیلم بوده است. اجزای این روش عبارت است از: شناسایی دال‌های محوری، مفصل‌بندی و تعیین گفتمان، شناسایی دال شناور، رابطۀ گفتمانی، فرجام تقابل ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
ملاک‌های انتخاب زوج برای روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت: نقش جنسیت و رابطه‌های قبلی با جنس مخالف

امید عیسی نژاد؛ شهین هوشمند

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 31-54

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.118302.1438

چکیده
  یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های افراد در طول زندگی، تصمیم‌گیری دربارۀ انتخاب همسر است؛ بنابراین برای پیشگیری از فرسودگی زناشویی، توجه جدی به ملاک‌های انتخاب همسر قبل از ازدواج، ضروری به نظر می‌رسد. هدف این پژوهش، بررسی ملاک‌های انتخاب همسر و ملاک‌های انتخاب دوست جنس مخالف و مقایسۀ ملاک‌های انتخاب شریک در افراد دارای تجربۀ دوستی و ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
کاربست تجربی نظریۀ فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان به زن‌زنی

اکبر علیوردی نیا؛ نگین عینی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 53-78

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121754.1514

چکیده
  بیشتر پژوهش‌های فمینیسم رادیکال، افشای خشونت مردان به زنان را هدف خود قرار داده است و می‌کوشد رد پای ارزش‌های پدرسالارانه و علوم اجتماعی مردمحور را آشکار کند. برداشت‌های افراد از دیگران از نگرش‌هایی متأثر است که آنها ابراز می‌کنند و برخورداری از نگرشی خاص به افراد اجازه می‌دهد خود واقعیشان را ابراز کنند. هدف این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران

عباس عسکری ندوشن؛ مهری شمس قهفرخی؛ فریده شمس قهفرخی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2019.116983.1402

چکیده
  طی دهه‌های اخیر، طلاق در ایران روند رو به افزایشی داشته است. این مقاله روند تغییرهای طلاق و همچنین، مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی افراد مطلقۀ ایران را در سالیان اخیر بررسی می‌کند. برای این کار، از داده‌های ثبت احوال کشور، و همچنین، از نتایج منتشرشدۀ سرشماری‌های 1365 تا 1395 و اطلاعات فردی مربوط به نمونۀ 2 درصدی سرشماری 1395 استفاده شده است. ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی

سیدرضا جوادیان؛ هادی میرزایی فتح آباد؛ حسین افراسیابی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2019.115072.1358

چکیده
  بسیاری از سازمان‌های مددکاری اجتماعی برای کمک به زنان سرپرست خانوار، برنامه‌های توانمندسازی در نظر می‌گیرند؛ اما زنان همیشه از این برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی استقبال نمی‌کنند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان در برنامه‌های توانمندسازی انجام شده است. برای انجام این کار کیفی از روش ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری

زهرا دهقانی تفتی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 97-115

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2019.114366.1355

چکیده
  طلاق عاطفی ازجمله مسائل اجتماعی مهم محسوب می‌شود و در پژوهش حاضر، پیامدهای اجتماعی آن در میان زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایش جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خانه‌های سلامت مناطق 22گانۀ تهران و حجم نمونۀ آماری 622 نفر بوده است که به روش نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. ابزار ...  بیشتر