اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی هاشمیان فر

جامعه شناسی دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~j.hashemian/
j.hashemianltr.ui.ac.ir
03137933101
0000-0001-8726-1737

سردبیر

علی ربانی خوراسگانی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~a.rabbani/
a.rabbaniltr.ui.ac.ir
03137933126
0000-0003-4216-5981


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219571480

دبیر تخصصی

عباس امینی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geoold.ui.ac.ir/~a.amini/
a.aminigeo.ui.ac.ir

رضا همتی

جامعه شناسی دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~r.hemati
r.hematiltr.ui.ac.ir
03137933126
0000-0003-2603-6741

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Warren S. Goldstein

Sociology of Religion Center for Critical Research on Religion
Newton, Massachusetts, US

criticaltheoryofreligion.org/warren-s-goldstein/
goldsteincriticaltheoryofreligion.org
0000-0002-8710-9468

Pedram Khosronejad

Social Anthropology Adjunct Full Professor Religion and Society Research Cluster School of Social Science and Psychology Western Sydney University Australia

www.researchgate.net/profile/Pedram-Khosronejad
p.khosronejadwesternsydney.edu.au
0000-0002-4182-7253

Ali Asgary

مدیریت فوریت ها و فجایع Professor, Disaster & Emergency Management, York University, Toronto, Canada

www.yorku.ca/asgary/index.htm
aasgaryyahoo.com
0000-0002-6253-1021

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~gjamshidi
gjamshidiut.ac.ir
0000-0003-4639-5346

علی ربانی خوراسگانی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~a.rabbani/
a.rabbaniltr.ui.ac.ir
0000-0003-4216-5981


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219571480

وحید قاسمی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~v.ghasemi/
v.ghasemiltr.ui.ac
0000-0001-9214-6004


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58029420900

اکبر علیوردی نیا

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~aliverdinia/
aliverdiniaumz.ac.ir
0000-0003-0512-7839

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m-abbaszadeh
m.abbaszadeh2014gmail.com
0000-0002-8301-8745

محمد مظلوم خراسانی

جامعه شناسی استاد،​ گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

mmkhorasani.profcms.um.ac.ir
mmkhorasanium.ac.ir

علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir
0000-0002-6745-1215

اردشیر انتظاری

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

simapp.atu.ac.ir/3684
entezariatu.ac.ir

اسداله نقدی

جامعه شناسی شهری استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

eco.basu.ac.ir/en/~a.naghdi
naghdibasu.ac.ir
0000-0002-6403-6948

سیدعلی هاشمیان فر

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~j.hashemian/
j.hashemianltr.ui.ac.ir
0000-0001-8726-1737

کارشناس نشریه

نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان

n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
+983137932175