مدیر مسئول


علی هاشمیان فر دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

سردبیر


علی ربانی خوراسگانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

دبیر تخصصی


عباس امینی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

دبیر تخصصی


رضا همتی دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی عسگری دانشیار گروه اقتصاد شهری و منطقه‌ای دانشگاه یورک کانادا

مدیریت فوریت ها و فجایع

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا جمشیدیها استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی ربانی خوراسگانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


وحید قاسمی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


اکبر علیوردی نیا استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد عباس زاده استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد مظلوم خراسانی استاد،​ گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی حسین حسین زاده استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


اردشیر انتظاری دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


اسداله نقدی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

جامعه شناسی شهری

اعضای هیات تحریریه


سیدعلی هاشمیان فر دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان/ ایران

جامعه شناسی

کارشناس نشریه


نیلوفر محمدطاهری دانشگاه اصفهان

  • n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
  • +983137932175