دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)

صفحه 1-20

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانشپذیر