علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

         پیدایش و گسترش روزافزون خانواده‏هایی که در آن زن و شوهر هر دو شاغل و دارای درآمد هستند، از تحولات اجتماعی کشور است. این سبک از زندگی به رغم بهره‏مندی از فواید ترکیب نقش، به علت نادیده گرفتن تقسیم کار سنتی در خانواده و نیز پذیرش و ایفای تعهدات بیشتر و جدیدتر، با فشارهایی مواجه است. یکی از این فشارها، تعارض کار- خانواده است که چنانچه رفع نشود، می‏تواند پیامدهای ناخواسته‏ای بر انسجام اجتماعی و کارکردهای خانواده و نیز عملکرد کاری فرد و بیگانگی از کار داشته باشد. این مقاله ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تعارض کار- خانواده، به حمایت اجتماعی در کار به عنوان یک منبع انطباق با بیگانگی از کار و تعارض کار- خانواده می‏پردازد. در این مقاله متغیر وابسته (بیگانگی از کار) در ارتباط با حمایت اجتماعی، انتظارات نقش، ابهام نقش، کنترل بر کار و تعارض کار- خانواده بررسی شده است که در این زمینه از دیدگاه‏های متفاوتی، همچون: نظریه نقش، نظریه دوکسبری و هیگینز، کارلسون و پرو، کاراسک و بلونر استفاده شده است. پژوهش حاضر، با استفاده از نمونه‏ای با حجم 400 نفر، از کارمندان زن متأهل ادارات دولتی شهر اهواز با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای و تصادفی بررسی شده است. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از تأیید فرضیه‏ها و انتظارات تحقیق درباره نقش حفاظتی حمایت‏های اجتماعی در کار، مقابله و سازگاری با تعارض و نیز اثر تعدیل‏کننده آن بر بیگانگی از کار است. به طوری که نتایج تحلیل آماری نشان می‏دهد حمایت اجتماعی در کار از طریق انتظارات نقش کاری، ابهام نقش کاری و تعارض کار- خانواده بر بیگانگی از کار مؤثر است. همچنین، انتظارات نقش کاری و ابهام نقش کاری از طریق تعارض کار - خانواده بر بیگانگی از کار مؤثر است. شایان ذکر است که رابطه معنی‏دار و معکوسی بین کنترل بر کار و بیگانگی از کار وجود دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons and Outcomes of Work-Family Conflict and Work Alienation as one of Its Outcomes

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shahryari
  • Seyed Abdolhossein Nabavi
Department of Sociology, Shahid Chamran University