اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی  با هدف انتشار یافته های تحقیقی در حیطه مسائل اجتماعی ایران فعالیت می کند. اولویت انتشار با مقالاتی است که مهم ترین مسائل اجتماعی  را با روش های علمی مورد بررسی قرار داده باشد.

 

این نشریه با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد:

- اعتیاد و راهبردهای مقابله با آن

- جرائم و آسیب های اقتصادی و اجتماعی و شیوه های نظارت بر آنها

- زیست جنسی و انحرافات اخلاقی

- جرایم سایبری و فضاهای مجازی

- ازدواج و خانواده و آسیب های آن

- نزاع و خشونت خیابانی

- حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی و آسیب های آن

- جوانان و مسائل اجتماعی آنها

- برنامه های توسعه و سیاستگزاری های عمومی مرتبط با مسائل اجتماعی

- مقابله با نابرابری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر

- مدیریت تحول اجتماعی

- آسیب های سبک زندگی ایرانیان

- مهاجرت نخبگان

- مسائل اجتماعی مرتبط با حقوق شهروندی

- مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی

- مسائل اجتماعی مرتبط با نهاد آموزش و پرورش