داوران سال 1402

سیروس

احمدی

دانشگاه یاسوج

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212541361

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194573977

سیدعلیرضا

افشانی

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56850567800

حسین

افراسیابی

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56668688700

احسان

آقابابایی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006920600

زهرا

برومندفر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193693220

سجاد

بهمنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

هادی

تیموری

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35732586800

عباس

حاتمی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56414585100

آرش

حسن پور

دانشگاه اصفهان

 

محمدرضا

حسنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

منصور

حقیقتیان

دانشگاه آزاد دهاقان

 

اکرم

حمیدیان

دانشگاه پیام نور

 

مهدی

ژیانپور

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

احسان

شاه قاسمی

دانشگاه تهران

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22036489200

علی

شائمی برزکی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37057052300

مهری

شمس قهفرخی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57823569300

فاطمه

طاهرپور

دانشگاه بیرجند

 

محمد

عباس زاده

دانشگاه تبریز

 

عباس

عسگری ندوشن

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55180585900

سالار

فرامرزی

دانشگاه اصفهن

 

مجید

فولادیان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی اصغر

فیروزجائیان گلوگاه

دانشگاه مازندران

 

محمود

کیوان ارا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36188323300

محمد

گنجی

دانشگاه کاشان

 

زهرا

ماهر

دانشگاه اصفهان

 

مجید

محمدشفیعی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1040136

نریمان

محمدی

دانشگاه اصفهان

 

ثریا

معمار

دانشگاه اصفهان

 

لیلا

مقتدایی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/472995

اصغر

میرفردی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1214912

رضا

همتی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2074845