داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

سیروس

احمدی

sahmadi@yu.ac.ir

 

وکیل

احمدی

vakilahmadi@gmail.com

 

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

asgharpour@um.ac.ir

 

حسین

افراسیابی

hafrasiabi@yazd.ac.ir

 

هادی

امیری

amiri1705@gmail.com

 

زهرا

امیری اسفرجانی

ba.amiri55@gmail.com

 

محمد

انصاری پور

moansaripour@yahoo.com

 

احسان

آقابابایی

ehsan_aqababaee@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4716460/ehsan-aqababaee/

معصومه

باقری

maba_65@hotmail.com

 

محمود

بت شکن

mbotshekan@gmail.com

 

نیما

بردیافر

nima.bardiafar@gmail.com

 

زهرا

برومندفر

boroumandfar@nm.mui.ac.ir

https://publons.com/researcher/1997243/zahra-boroumandfar/

سید صمد

بهشتی

sbeheshty@yu.ac.ir

 

بهرام

بیات

bahram.bayat@gmail.com

 

هادی

تیموری

h.teimouri@ase.ui.ac.ir

 

سیدرضا

جوادیان

javadian@yazd.ac.ir

 

حامد

حاجی حیدری

h.h.heidari@gmail.com

 

ابراهیم

حاجیانی

ebhajiani@gmail.com

 

فتانه

حاجیلو

fhajiloo@ymail.com

 

آرش

حسن پور

arash.hasanpour@gmail.com

 

مژگان

حسینی قمی

m.hosseini1969@gmail.com

 

اکرم

حمیدیان

hamidian@pnu.ac.ir

 

محمد

حیدری

mohamadheydari61@gmail.com

 

آرمان

حیدری

allahrhm@yahoo.com

 

علی

خسروی

khosravia89@yahoo.com

 

حمید

دهقانی

dehghan_hamid@yahoo.com

 

علی

ذاکری

a.zackery@ast.ui.ac.ir

 

کامران

ربیعی

rabiei_k@yahoo.com

 

مریم

رحمانی

m.rahmani@ub.ac.ir

 

محمد مهدی

رحمتی

mahdi.rahmati@gmail.com

 

یاسر

رستگار

yaser.rastegar62@gmail.com

 

سعید

زاهد

zahedani@shirazu.ac.ir

 

مهدی

ژیانپور

zhianpourmehdi@yahoo.com

 

مریم

سبک خیز

m.sabokkhiz@yahoo.com

 

خدیجه

سفیری

kh.safiri@alzahra.ac.ir

https://publons.com/researcher/3542129/khadijeh-safiri/

موسی

سعادتی

m.saadati@soc.ikiu.ac.ir

 

علیرضا

سمیعی اصفهانی

alireza.samiee.esf@gmail.com

 

احسان

شاه قاسمی

shahghasemi@ut.ac.ir

 

سمیه

شاهمرادی

s.shaahmoradii@ut.ac.ir

 

فریبا

شایگان

shayegan_fa@yahoo.com

 

علی

شائمی برزکی

shaemi@ase.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/1686405/ali-shaemi-barzoki/

محمدحسن

شربتیان

sharbatiyan@yahoo.com

 

مهری

شمس قهفرخی

mehri_shams2001@yahoo.com

 

مسعود

شهرام نیا

m_shahramnia@yahoo.com

 

سعید

صادقی

sadeghi_sa@yahoo.com

 

احمد

صادقی

asadeghi22@gmail.com

 

سعید

صادقی

sadeghi_sa@yahoo.com

 

ابراهیم

صالح آبادی

abrahimsalehabadi@yahoo.com

 

صادق

صالحی

s.salehi@umz.ac.ir

 

زهرا

طاهری

ztaheri2007@gmail.com

 

محسن

طاهری دمنه

mtdemne@gmail.com

 

مصطفی

ظهیری نیا

mozan54@yahoo.com

 

محمد

عباس زاده

m-abbaszadeh@tabrizu.ac.ir

 

حمید

عبداللهیان

habdolah@ut.ac.ir

 

سمیه

عرب خراسانی

sohakhorasani@wrc.ir

 

اکبر

علیوردی نیا

aliverdinia@umz.ac.ir

 

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

 

نعمت اله

فاضلی

nfazeli@hotmail.com

 

سحر

فائقی

s.faeghi@gmail.com

 

مهناز

فرهمند

farahmandm@yazd.ac.ir

 

وحید

قاسمی

vahidghasemi1980@gmail.com

 

امیر

قمرانی

aghamarani@yahoo.com

 

سیروس

قنبری

s.ghanbari@basu.ac.ir

 

افشار

کبیری

a.kabiri@urmia.ac.ir

 

محمدباقر

کجباف

m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

 

عبدالحسین

کلانتری

abkalantari@ut.ac.ir

 

حمیدرضا

کوفیگر

koofigar@eng.ui.ac.ir

 

کمال

کوهی

k.koohi@tabrizu.ac.ir

 

محمود

کیوان آرا

keyvanara@mng.mui.ac.ir

https://publons.com/researcher/2002694/mahmoud-keyvanara/

فاطمه

گلابی

f.golabi@tabrizu.ac.ir

 

محمد

گنجی

m.ganji@kashanu.ac.ir

 

مهسا

لاریجانی

m.larijani87@gmail.com

 

مهدی

مالمیر

m_malmir@sbu.ac.ir

 

زهرا

ماهر

zahra.maher92@gmail.com

 

نریمان

محمدی

neriman.1984@gmail.com

 

سراج الدین

محمودیانی

s.mahmoudiani@shirazu.ac.ir

 

مجید

محمدشفیعی

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/1537335/majid-mohammad-shafiee/

فاطمه

مدیری

fateme.modiri@gmail.com

 

حسین

مسعودنیا

hmass2005@yahoo.com

 

ثریا

معمار

soraya.memar7@gmail.com

 

مهدی

معینی

mmoeini84@gmail.com

 

لیلا

مقتدایی

le.moghtadaie@gmail.com

https://publons.com/researcher/2060844/leila-moghtadaie/

حسین

ملتفت

moltafet_h@scu.ac.ir

 

حسینعلی

مهرابی

mehrabihossein@yahoo.com

 

حسین

میرزایی

hmirzaei@um.ac.ir

 

اصغر

میرفردی

a.mirfardi@gmail.com

https://publons.com/researcher/1822503/asghar-mirfardi/

محمد

نجارزاده

mnajjarzadeh@semnan.ac.ir

 

حمید

نساج

hamid.nassaj@gmail.com

 

مهدی

نصرت آبادی

nosrat.welfare@gmail.com

 

اعظم

نقوی

az.naghavi@edu.ui.ac.ir

 

علی

نوروزی

alinooralivand@yahoo.com

 

رضا

همتی

rhemati@gmail.com

https://publons.com/researcher/3258684/reza-hemmati/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

 

خلیل

ولی زاده کامران

valizadeh@tabrizu.ac.ir