نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران از سال 1391 به صورت فصلنامه منتشر شده است.

با توجه به ضرورت تمرکز بر مسائل اجتماعی ایران و براساس همفکری در گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان عنوان نشریه پژوهش های راهبردی امنبت و نظم اجتماعی به پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران طبق مجوز شماره 3/18/258763 مورخ 1397/10/16 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر یافت.

فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

 سیاست دسترسی آزاد

 فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

  ناشر

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  هزینه چاپ مقاله در نشریه

  بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 100000 تومان، هزینه پذیرش: 250000 تومان

 

 سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی

 فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یابی سمیم نور برای تکراری نبودن مقالات استفاده می کند.