درباره نشریه

با توجه به ضرورت تمرکز بر مسائل اجتماعی ایران و براساس همفکری در گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان عنوان نشریه پژوهش های راهبردی امنبت و نظم اجتماعی به پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران طبق مجوز شماره 3/18/258763 مورخ 1397/10/16 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر یافت.

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران  منتشر می‌شود.

عنوان :  پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

عنوان انگلیسی: Strategic Research on Social Problems in Iran

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: سید علی هاشمیان فر

سردبیر: علی ربانی خوراسگانی

شاپای الکترونیکی:2645-7539

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1391

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 4500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 3500000 ریال )

دسترسی: آزاد

سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده:   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, EuroPub database, Cite factor, ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.