داوران سال 1401

وکیل

احمدی

دانشگاه رازی

 

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194573977

سیدعلیرضا

افشانی

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56850567800

حمدالله

اکوانی

دانشگاه یاسوج

 

احسان

آقابابایی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006920600

معصومه

باقری

دانشگاه شهید چمران

 

زهرا

برومندفر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193693220

سجاد

بهمنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

هادی

تیموری

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35732586800

سیدرضا

جوادیان

دانشگاه یزد

 

عباس

حاتمی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56414585100

ابراهیم

حاجیانی

مرکز تحقیقات استراتژیک تهران

 

آرش

حسن پور

دانشگاه اصفهان

 

محمدرضا

حسنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

منصور

حقیقتیان

دانشگاه آزاد دهاقان

 

اکرم

حمیدیان

دانشگاه پیام نور

 

مهدی

ژیانپور

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

علیرضا

سمیعی اصفهانی

دانشگاه یاسوج

 

احسان

شاه قاسمی

دانشگاه تهران

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22036489200

علی

شائمی برزکی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37057052300

مهری

شمس قهفرخی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57823569300

ابراهیم

صالح آبادی

دانشگاه پیام‌نور

 

فاطمه

طاهرپور

دانشگاه بیرجند

 

محمد

عباس زاده

دانشگاه تبریز

 

سالار

فرامرزی

دانشگاه اصفهن

 

مجید

فولادیان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی اصغر

فیروزجائیان گلوگاه

دانشگاه مازندران

 

عادله

فیضی

دانشگاه تبریز

 

مهدی

کرمانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مژده

کیانی

دانشگاه پیام نور

 

محمود

کیوان ارا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36188323300

محمد

گنجی

دانشگاه کاشان

 

زهرا

ماهر

دانشگاه اصفهان

 

معصومه

محترم

دانشگاه شیراز

 

مجید

محمدشفیعی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1040136

نریمان

محمدی

دانشگاه اصفهان

 

مریم

مختاری

دانشگاه یاسوج

 

ثریا

معمار

دانشگاه اصفهان

 

لیلا

مقتدایی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/472995

زهرا

میرحسینی

دانشگاه الزهرا

 

حسین

میرزایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

اصغر

میرفردی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1214912

رضا

همتی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2074845