فرایند پذیرش مقالات

نوع داوری و ارزیابی: بررسی دو کور کور

فرآیند داوری این نشریه یک فرآیند مثبت است که هدف اصلی آن ارتقای کیفی مقالاتی است که در نشریه منتشر می‌شود. برای این منظور گاهی مقالاتی که به ارتقای کیفی این نشریه کمک نمی‌کند حذف و گاهی نیز به نویسندگان مشاوره لازم برای ارتقای کیفیت مقاله ارائه می‌شود.

بررسی اولیه

در بررسی اولیه و ارزیابی علمی مقاله توسط سردبیر موارد زیر می‌تواند در موفقیت مقاله برای ورود به مرحله داوری مهم باشد.

1-فرمت نشریه به خوبی رعایت شده باشد (طبق صفحه راهنمای نویسندگان).

2-محتوای کافی و تفصیلی برای درک کامل تحلیل‌های نویسنده توسط خواننده در مقاله وجود داشته باشد.

3-مقاله چیز جدیدی داشته باشد که به علم اضافه کند.

4-نوآوری مقاله نسبت به کارهای مشابه به خوبی در عنوان، مقدمه، نتایج و پیشنهادها اشاره شده باشد.

5-از پیشینه در بخش‌های مختلف مقاله به صورت هنرمندانه‌ای استفاده شده باشد؛ نه اینکه صرفا در قالب پاراگراف‌های گسسته گزارش شده باشد.

6-منابع به‌روز باشد.

7-نتایج مبتنی بر داده، تحلیل و منطق مقاله باشد.

8-اطلاعات کافی در مورد داده‌ها، تحلیل‌ها و نمونه در مقاله وجود داشته باشد.

داوری اولیه

در صورت رعایت موارد فوق، سردبیر مقاله شما را برای دو یا سه داور ارسال خواهد کرد. در موارد زیر مقاله شما می‌تواند مرحله داوری اولیه را به خوبی پشت سر بگذارد.

1- هر دو داور اصلاحات جزئی بدهند. 

2-یکی از داوران اصلاحات جزئی و دیگری اصلاحات کلی اعلام کند.

3-هر دو داور اصلاحات کلی اعلام کنند. 

نکته: اگر یکی از داوران عدم پذیرش و داور دیگر اصلاحات جزئی (یا پذیرش) بدهد، در این صورت مقاله برای داور سوم ارسال و طبق نظر ایشان عمل می‌شود.

نکته: در مواردی که هر دو داور عدم پذیرش بدهند (یا یک داور اصلاحات کلی و یک داور عدم پذیرش اعلام کنند) با تایید سردبیر، مقاله از فرآیند بررسی خارج می‌شود.

انجام اصلاحات

در صورتی که مقاله مرحله داوری اولیه را با موفقیت بگذراند، نظرات داوران همراه نظرات تفصیلی سردبیر برای نویسنده ارسال می‌شود و نویسنده اصلاحات را انجام می‌دهد. اصلاحات انجام شده باید با رنگ متفاوت مشخص شود و در نامه مجزا توضیح داده شود. در مواردی که نظر داور اعمال نمی‌شود باید دلیل قانع کننده ارائه شود. 

داوری نهایی (تایید انجام اصلاحات)

پس از انجام اصلاحات، مقاله برای یکی از داوران یا هر دو داور  (به تشخیص سردبیر) به منظور تایید انجام اصلاحات ارجاع می شود. 

در صورتی که داوران اولیه یا داور تطبیقی صرفا اصلاحات جزئی اعلام کنند، سردبیر می تواند انجام اصلاحات را تایید و مقاله را پذیرش کند.

پذیرش

در صورت تایید انجام اصلاحات توسط داور یا داوران نهایی، پذیرش مقاله صادر می شود. به طور کلی نظر داوران در مورد مقاله صرفا نظر مشورتی به هیات تحریریه و سردبیر است و تصمیم نهایی(در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله) توسط سردبیر اتخاذ می‌شود. مواردی مانند طول مدت بررسی، نوع نیاز نویسنده به پذیرش و یا نوع پژوهشی که مقاله از آن مستخرج شده است، هیچ نقشی در این تصمیم ندارد.