داوران سال 1398

لیست داوران نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران سال 1398

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

وکیل

احمدی

vakilahmadi@gmail.com

استادیار

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

سیروس

احمدی

sahmadi@yu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

 

یعقوب

احمدی

yahmady@pnu.ac.ir

دانشیار

ر گروه جامعه شناسی بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، ایران

 

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

asgharpour@um.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

افراسیابی

hafrasiabi@yazd.ac.ir

دانشیار

یزد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

سیدعلیرضا

افشانی

arafshani@yahoo.com

استاد

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

 

نادر

افقی

n_ofoghi@yahoo.com

استادیار

-گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

 

علی

امیری

aliamiri5620@yahoo.com

استادیار

گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه لرستان -

 

اردشیر

انتظاری

entezari@atu.ac.ir

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

 

علی نقی

ایازی

a.ayazi@isca.ac.ir

استادیار

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

احسان

آقابابایی

ehsan_aqababaee@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

محمود

بت شکن

mbotshekan@gmail.com

استادیار

گروه مدیرت دانشگاه اصفهان

 

احمد

بخارایی

bokharaei_ah@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

زهرا

برومندفر

boroumandfar@nm.mui.ac.ir

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://publons.com/researcher/1997243/zahra-boroumandfar/

حسین

بستان

hbostan@rihu.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه قم

 

بهرام

بیات

bahram.bayat@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی

 

سپیده

پیمان فر

s.paymanfar@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آیت اله بروجردی

 

وجیهه

جلائیان بخشنده

v.jalaeyan.1982@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

 

سیدرضا

جوادیان

javadian@yazd.ac.ir

استادیار

بخش جامعه شناسی/دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه یزد

 

فاطمه

جواهری

javaherm@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

 

آرش

حسن پور

arash.hasanpour@gmail.com

سایر

دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

غلامرضا

حسنی درمیان

gh-hassani@um.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

حاتم

حسینی

h-hosseini@basu.ac.ir

دانشیار

استاد وابسته‌ی دپارتمان جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی دانشگاه Nipissing، کانادا

 

اکرم

حمیدیان

hamidian@pnu.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

محمد

حیدری

mohamadheydari61@gmail.com

سایر

دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

وکیل

حیدری ساربان

v_heidari@uma.ac.ir

دانشیار

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

 

قدرت اله

خسروشاهی

gh.khosroshahi@ase.ui.ac.ir

استادیار

گروه حقوق دانشگاه اصفهان، ایران

 

حمید

دهقانی

dehghan_hamid@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

مریم

رحمانی

m.rahmani@ub.ac.ir

استادیار

استادیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه بجنورد- بجنورد

 

سید علی محمد

رضوی

azarbakhsh2005@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 

علی

روحانی

aliruhani@yazd.ac.ir

استادیار

استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

 

بهادر

زمانی

b.zamani@aui.ac.ir

استادیار

گروه معماری دانشگاه هنر اصفهان

 

مهدی

ژیانپور

zhianpourmehdi@yahoo.com

استادیار

گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

علیرضا

سمیعی اصفهانی

alireza.samiee.esf@gmail.com

دانشیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

 

محسن

شاطریان

shaterian@kashanu.ac.ir

استاد

گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

سمیه

شاهمرادی

s.shaahmoradii@ut.ac.ir

استادیار

گروه مشاوره دانشگاه تهران

 

جواد

شجاعی

sho2412@gmail.com

سایر

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

محمدحسن

شربتیان

sharbatiyan@yahoo.com

سایر

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

مهری

شمس قهفرخی

mehri_shams2001@yahoo.com

استادیار

استادیار/گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

مسعود

شهرام نیا

m_shahramnia@yahoo.com

استادیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

اسماعیل

شیعه

es_shieh@iust.ac.ir

استاد

گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

احمد

صادقی

asadeghi22@gmail.com

استادیار

گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

 

علی رضا

صادقی

arsadeghi.shirazu@gmail.com

استادیار

بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

 

سعید

صادقی

sadeghi_sa@yahoo.com

استادیار

اداره کل بهزیستی اصفهان

 

اکبر

طالب پور

talebpour110@yahoo.com

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

 

زهرا

طاهری

ztaheri2007@gmail.com

سایر

دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

مهدی

طغیانی

mtoghyani@gmail.com

استادیار

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

حمید

عباداللهی چنذانق

sociologicalpapers@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

 

محمد

عباس زاده

m.abbaszadeh2014@gmail.com

استاد

گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه تبریز

 

حمید

عبداللهیان

habdolah@ut.ac.ir

استاد

گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

امیر

عرفانی

amire@nipissingu.ca

استاد

گروه جامعه شناسی دانشگاه نی پی سینگ کانادا

https://publons.com/researcher/3419765/amir-erfani/

عباس

عسکری ندوشن

aaskarin@yazd.ac.ir

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

 

علی اصغر

فیروزجائیان گلوگاه

a.firozjayan@umz.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی بابلسر-دانشگاه مازندران-

 

محمد امین

کنعانی

aminkanani@yahoo.com

استادیار

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان

 

مژده

کیانی

mjdhkiani@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

محمود

کیوان آرا

keyvanara@mng.mui.ac.ir

استاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://publons.com/researcher/2002694/mahmoud-keyvanara/

فاطمه

گلابی

f.golabi@tabrizu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

محمد

گنجی

m.ganji@kashanu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

احمد

گوگردچیان

agoogerdchian@yahoo.com

دانشیار

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

مهسا

لاریجانی

m.larijani87@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

 

مجید

محمدشفیعی

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

استادیار

گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1537335/majid-mohammad-shafiee/

نریمان

محمدی

neriman.1984@gmail.com

 

دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان، ایران

 

محمود

محمدی

m.mohammadi@aui.ac.ir

دانشیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان،

 

محمدجواد

محمودی

mah94@chmail.ir

دانشیار

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

فاطمه

مدیری

fateme.modiri@gmail.com

دانشیار

موسسه مطالعات جمعیتی

 

لیلا

مقتدایی

le.moghtadaie@gmail.com

استادیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/2060844/leila-moghtadaie/

ثریا

معمار

soraya.memar7@gmail.com

دانشیار

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، ایران

 

مهدی

معینی

mmoeini84@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان-ایران

 

مسعود

مهدویان

mahdavian110@gmail.com

سایر

دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

زهرا

میرحسینی

z.mirhosseini@alzahra.ac.ir

استادیار

گروه مطالعات زنان و خانواده ، دانشگاه الزهرا

 

حسین

میرزایی

hmirzaei@um.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

اصغر

میرفردی

a.mirfardi@gmail.com

دانشیار

بخش علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1822503/asghar-mirfardi/

محمد

نجارزاده

mnajjarzadeh@semnan.ac.ir

استادیار

مدیریت گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

 

مهین

نسترن

dr_nastaran1@yahoo.com

دانشیار

گروه شهرسازی و معماری دانشگاه هنر اصفهان

 

مهدی

نصرت آبادی

nosrat.welfare@gmail.com

استادیار

گروه جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

هدایت اله

نوری

hedayat.nouri@gmail.com

دانشیار

گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

 

هدایت الله

نیکخواه

nikkhah@hormozgan.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

 

جعفر

هزار جریبی

jafar_hezar@yahoo.com

استاد

بخش رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 

رضا

همتی

rhemati@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3258684/reza-hemmati/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

رحمان

ویسی

veisirahman@yahoo.com

استادیار

گروه زبانشناسی دانشگاه کردستان