اخبار و اعلانات

مشابهت یابی مقالات قبل از داوری

 " تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد"

مطالعه بیشتر