مقاله پژوهشی
تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر)

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ آزاده جعفری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 1-18

چکیده
  تحقیق حاضر با توجه به آزمون تجربی نظریه انگ زنی( برچسب)[1]، به دنبال تحلیل اجتماعی و راهبردی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به مواد انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده است و 425 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 90-1389 به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که 6/76 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز)

محمد عباس زاده؛ عیسی عابدینی؛ محمدرضا حسنی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 19-38

چکیده
  یکی از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر قانون گریزی، آشفتگی اجتماعی یا احساس آنومی است. هدف مقاله حاضر، مطالعه ارتباط آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان سطح شهر تبریز است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه بسته پاسخ است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیة شهروندان تبریزی بوده که دارای گواهینامة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)

حامد یاری؛ جعفر هزار جریبی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 39-58

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس امنیت در چهار بعد (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی و احساس امنیت عمومی) و اعتماد اجتماعی در سه بعد (اعتماد بنیادین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم یافته) در میان ساکنان شهر کرمانشاه به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری)

مهدی کرمی دهکردی؛ خلیل کلانتری؛ آرزو باباجانی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 59-74

چکیده
  به استناد گزارش‌های ارائه شده سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از توریسم با سرعت در حال گسترش است و این موضوع می‌تواند گامی بزرگ برای مناطقی با جاذبه‌های طبیعی و توریستی باشد. استان کوهستانی چهارمحال و بختیاری نیز به علت برخورداری از موقعیت ممتاز گردشگری و استراحتگاهی و همچنین، شرایط متناسب جغرافیایی،  در مقوله گردشگری  مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حوادث شغلی و کیفیت خواب رانندگان جاده‌ای شهر اصفهان در سال 1390

فاطمه خانی؛ سید محمدرضا صمصام شریعت؛ سید حمید آتش پور

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 75-88

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با حوادث شغلی و کیفیت خواب در رانندگان جاده‌ای شهر اصفهان بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه رانندگان جاده‌ای شهر اصفهان در سال 1391 بود که از بین آنها تعداد 140 راننده کامیون،110 راننده اتوبوس و 50 راننده تاکسی برون شهری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان)

عباس بحری پور؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ امیر رستگار خالد

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 89-109

چکیده
  احساس امنیت اجتماعی در مقالۀ حاضر به چهار بعد امنیت فردی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت جامعه‌ای تقسیم شده و تأثیر سرمایه اجتماعی افراد با مؤلفه‌های شبکۀ مشارکت اجتماعی، هنجار اعتماد، هنجارعمل متقابل و آگاهی اجتماعی بر آن، بررسی شده است. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، در بین ساکنان 18 سال و بالاتر شهرستان ...  بیشتر