دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
شماره 4
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره پیاپی 27، شماره چهارم، زمستان 1398
شماره 3
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره پیاپی 26، شماره سوم، پاییز 1398
شماره 2
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره پیاپی 25، شماره دوم، تابستان 1398
شماره 1
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره پیاپی 24، شماره اول، بهار1398
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور

سعیده مؤیدفر؛ حجت رضایی؛ مهران فاطمی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.116929.1398

چکیده
  در عصر حاضر که عصر فراپیچیدگی‌ها نام‌ گرفته است، امنیت یکی از مسائل اساسی توسعه در جوامع انسانی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، احساس امنیت، پیش‌نیاز هرگونه توسعۀ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به شمار می‌رود و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. این امر بدان دلیل است که آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جرایم سایبری و فضاهای مجازی
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز

رامین مرادی؛ سیروس احمدی؛ سیمین جم نژاد

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.114072.1337

چکیده
  در این پژوهش، رابطۀ ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز و برخی متغیرهای مؤثر بر آن نظیر سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و نمونۀ پژوهش 330 نفر بوده است که از بین افراد 65 سال به بالا در شهر شیراز به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده است. داده‌های موردنیاز ازطریق پرسش‌نامه جمع‌‎آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی مرتبط با حقوق شهروندی
بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان

رحمان سنگانه؛ عباس زراعت؛ محمد گنجی؛ قدرت اله خسروشاهی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 37-60

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.116378.1391

چکیده
  پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه‌های‌ مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم‌ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش‌نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظارت اجتماعی (کنترل درونی، بیرونی، نظام‌های کنترل اجتماع)
زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا

امید قادرزاده؛ روح الله بخشیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 61-84

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.115566.1375

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی، شناسایی معانی، زمینه‌ها و راهبردهای برساخت نظم اجتماعی به میانجی تجربۀ زیستۀ نمونه‌ای از کارکنان ناجا است. رویکرد مدنظر ما از نوع کیفی بوده و با روش نظریۀ زمینه‌ای با انتخاب میان‌نمونه‌ای از کارکنان ناجا در شاهین‌دژ انجام شده است. همچنین، برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند با بیشترین تنوع و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی، عمومی، سیاسی و اخلاقی
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز)

مریم روستا؛ پردیس احمدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.111934.1266

چکیده
  زنان ازجمله مهم‌ترین گروه‌های استفاده‌کننده از فضاهای شهری هستند  و حضور آنان در اجتماع، الزامات و و پیش‌نیازهایی می‌طلبد که یکی از مهم‌ترین این الزامات، امنیت است. این مقاله، درصدد است براساس مقیاس محله رابطۀ میان شاخص‌های محیطی و احساس امنیت زنان را در فضاهای شهری مشخص کند. در این پژوهش، از روش کمّی از نوع پیمایش استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ازدواج و خانواده و آسیب های آن
بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری

زهرا دهقانی تفتی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 97-115

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2019.114366.1355

چکیده
  طلاق عاطفی ازجمله مسائل اجتماعی مهم محسوب می‌شود و در پژوهش حاضر، پیامدهای اجتماعی آن در میان زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایش جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خانه‌های سلامت مناطق 22گانۀ تهران و حجم نمونۀ آماری 622 نفر بوده است که به روش نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. ابزار ...  بیشتر