مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی مرتبط با نهاد آموزش و پرورش
2. نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا)

سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121316.1499

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی بود. روش پژوهش، کمّی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل‌سازی معادلۀ ساختاری کوواریانس‌محور است. جامعۀ پژوهش، کلیّۀ کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بودند که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان، نمونه‌ای به حجم 254 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آسیب های سبک زندگی ایرانیان
3. مردم‌نگاری فرایند تغییرات حمام در تهران

نیما بردیافر؛ وحید قاسمی؛ جبار رحمانی؛ عباس کاظمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 23-52

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121048.1488

چکیده
  حمام‌کردن در ایران، قدمتی طولانی دارد و با توجه به کارکرد­های بهداشتی، زیبایی­شناختی، مذهبی و اجتماعی، نقش مؤثری در تاریخ اجتماعی آن داشته است. در دهه­های اخیر، حمام و استحمام با رشد تکنولوژی تأمین منابع آب و انتقال آن به تهران از یک‌سو و رونق اندیشه فراوانی از سوی دیگر، دستخوش تغییرات اساسی شده است. هم‌زمانی سبک زندگی مصرفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ازدواج و خانواده و آسیب های آن
4. کاربست تجربی نظریۀ فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان به زن‌زنی

اکبر علیوردی نیا؛ نگین عینی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 53-78

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121754.1514

چکیده
  بیشتر پژوهش‌های فمینیسم رادیکال، افشای خشونت مردان به زنان را هدف خود قرار داده است و می‌کوشد رد پای ارزش‌های پدرسالارانه و علوم اجتماعی مردمحور را آشکار کند. برداشت‌های افراد از دیگران از نگرش‌هایی متأثر است که آنها ابراز می‌کنند و برخورداری از نگرشی خاص به افراد اجازه می‌دهد خود واقعیشان را ابراز کنند. هدف این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه های توسعه و سیاستگزاری های عمومی مرتبط با مسائل اجتماعی
5. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز

ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ صفیه دامن باغ

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 79-112

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.119936.1464

چکیده
  گسترش شهرنشینی و افزایش مسائل اجتماعی در شهر اهواز، که سلامت روانی، اجتماعی و به دنبال آن نشاط شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهد، لزوم توجه به وضعیت نشاط شهروندان را براساس شاخص‌های مناسب در این شهر مشخص می‌کند. این پژوهش به‌لحاظ روش‌شناسی، توصیفی‌تحلیلی و در حیطه جغرافیای رفتاری است. ابتدا لیست اولیه‌ای از متغیرهای کلیدی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. فرهنگ بوروکراتیک و سایبرلوفینگ کارکنان: تحلیل نقش میانجی تنبلی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان لرستان)

محمد حکاک؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 113-132

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.122441.1530

چکیده
  در دنیای پر از تغییر امروز، اینترنت به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که هزینه‌های خود را کاهش و محصولات و خدمات بهتری را ارائه دهند. در این میان، آنچه باعث نگرانی مدیران سازمان‌ها و به دغدغۀ اصلی آنها تبدیل شده است، استفاده‌های شخصی و نابجای کارکنان از اینترنت است که از آن به سایبرلوفینگ یاد می‌شود. این پژوهش، تأثیر فرهنگ بوروکراتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
7. سنجش رضایتمندی زنان از کیفیت فضاهای عمومی انحصاری با تأکید بر حس ایمنی نمونۀ مطالعاتی: پارک بوستان مادران، شهر جدید اندیشه، تهران1

مجتبی رفیعیان؛ ساغر جعفری

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 133-158

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.112335.1283

چکیده
  در سال‌های اخیر، با آنکه عموم مردم، فضاهای انحصاری زنان همچون پارک بانوان را پذیرفته‌اند؛ لیکن با انتقاداتی نیز روبرو بوده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات میدانی، رضایتمندی زنان در پارک‌ بانوان به‌عنوان پروژۀ فضاهای انحصاری با تأکید بر مقولۀ ایمنی در بعد فراکالبدی آن و با هدف بازتعریف و سنجش عوامل زمینه‌ای مؤثر بر ارتقای ...  بیشتر