دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 34، مهر 1400 (پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، شماره پیاپی 34، شماره سوم، پاییز 1400) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، شماره پیاپی 35، شماره چهارم، زمستان 1400
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، شماره پیاپی 34، شماره سوم، پاییز 1400
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، شماره پیاپی 33، شماره دوم، تابستان 1400
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، شماره پیاپی 32، شماره اول، بهار 1400