دوره 11 (1401)
شماره 2
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 37، شماره دوم، تابستان 1401
شماره 1
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 36، شماره اول، بهار 1401
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)
مقاله پژوهشی ازدواج و خانواده و آسیب های آن
نقش طلاق در تغییر ترتیبات زندگی با تأکید بر تمایزات جنسیتی

میلاد بگی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/srspi.2022.133503.1802

چکیده
  طلاق یکی از عوامل اصلی در تنوع‌بخشیدن به ترتیبات زندگی خانوادگی در دوران معاصر بوده است؛ با این حال اثر طلاق بر ترتیبات زندگی در ایران مطالعه نشده است. در مطالعۀ حاضر با تحلیل داده‌های پیمایش ملی طلاق، الگوهای سکونت افراد (5054 نفر) پس از طلاق بررسی شده است. نتایج نشان داد که 40 درصد مردان و 18 درصد زنان پس از طلاق، به‌تنهایی زندگی می‌کنند. ...  بیشتر