مقاله پژوهشی
آزادی علمی در‌فضای دانشگاهی، چالش‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها

سارا خرسند؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی؛ نادر رازقی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.132471.1773

چکیده
  آزادی علمی به اختیار و حق انتخاب همراه با امنیت در انجام‌دادن فعالیت‌های آکادمیک اشاره دارد. بهره‌مندی فضای دانشگاهی از آن، شرطِ لازم و ضروری برای ایفای نقش‌های علمی و انجام‌دادن مسئولیت‌های اجتماعی است. آیا فضای دانشگاهی ایران در برخورداری از آزادی آکادمیک با چالش‌ها و تنگناهایی مواجه است؟ این تنگناها، به چه صورت است؟ چه علل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی و آسیب های آن
تجربۀ زیستۀ دختران حاشیه‌نشین از مفهوم «محرومیت»: مورد مطالعه منطقۀ حاشیه‌نشین دولت‌آباد-استان کرمانشاه

خدیجه سفیری؛ معصومه میرزائی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.133198.1796

چکیده
  رشد ناهمگون و نامتوازن شهرنشینی و به‌تبع آن گسترش پدیدۀ حاشیه‌نشینی یک معضل اجتماعی است که ساکنان این مناطق را با محدودیت‌های متعدّدی مواجه کرده است. در این میان، دختران به‌عنوان بخش وسیعی از جامعه از این امر مستثنی نیستند؛ بنابراین پژوهش حاضر برای رسیدن به درک عمیق‌تر از تجربۀ زیستۀ دختران حاشیه‌نشین از محرومیت، به‌صورت کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی مرتبط با نهاد آموزش و پرورش
بررسی رابطۀ رهبری زهرآگین با فرسودگی شغلی معلّمان به‌واسطۀ نقش میانجی انسداد و سکوت سازمانی

سیروس قنبری؛ حسین معجونی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.132953.1790

چکیده
  در پژوهش حاضر هدف بررسی رابطۀ رهبری زهرآگین با فرسودگی شغلی معلّمان بواسطه نقش میانجی انسداد و سکوت سازمانی است. روش پژوهش کمّی، توصیفی و از‌نوع مطالعات همبستگی است. جامعۀ پژوهش، معلّمان ناحیۀ سه شیراز در‌سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفیِ نظام‌دار و بر‌مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 324 نفر انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی مرتبط با نهاد آموزش و پرورش
طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کار در دانشگاه آزاد اسلامی

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی رضا ابراهیم پور

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 81-108

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2022.129504.1720

چکیده
  یکی از مباحث مهم مطرح‌شده در مدیریت سازمانی، بررسی الگوهای کنترل، نظارت و مصونیت‌بخشی کارکنان و سرمایۀ انسانی از بروز رفتارهای کاری انحرافی که هنجارهای سازمانی را دستخوش تغییر قرار داده است که باعث تهدید سلامت سازمان و کارکنانش می‌شود؛ بنابراین هدف در پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کارِ دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر