دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 44، فروردین 1403 (پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ، سال سیزدهم، شماره پیاپی (44)، شماره اول، بهار 1403 )